กลุ่มงานภายใน

 กลุ่มอำนวยการ

http://182.93.171.226/management/ เว็บไซต์
 
http://directorutt1.go.th เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

 เว็บไซต์
 
http://personnel.utt1.go.th เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มนโยบาย และแผน

 เว็บไซต์
 
http://plan.utt1.go.th เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

http://122.154.179.170/supervision/ เว็บไซต์

https://sites.google.com/a/utt1.go.th/klum-nithes-tidtam-laea-pra-mein-n-phl-kar-cadkar-suksa/home เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

http://182.93.171.226/education/ เว็บไซต์
 
http://promote.utt1.go.th/ เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

 เว็บไซต์

http://finacial.utt1.go.th เว็บไซต์ ใหม่

 หน่วยตรวจสอบภายใน

 เว็บไซต์
 
http://audit.utt1.go.th เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


http://audit.utt1.go.th เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มกฎหมาย และคดี


http://audit.utt1.go.th เว็บไซต์ ใหม่

 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา


Comments