คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯนายเฉลย เครืองเนียม
(ประธานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจิณณาวัฒน์ โคม
นายธวัช ธัญญกรรม
นายพจน์ สีเข้ม
นายสมนึก โพธิวัลย์
นายสุรชัย เมืองเหลือ
นายสุรพงษ์ อินอ่อน


ผู้แทน ฯลฯ
นายอมรเทพ กอบกัยกิจ 
นางชุลีภรณ์ สีเข้ม 
นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ 
นายถวิล พูลกสิกรณ์ 
นายกฤษณ์ สังเต็ม 
นายปฎิภาณ วงศ์กาญจนา 
นายธัชชัย พวงสมบัติ
นายบรรเทา อินทสุวรรณ
นายสมชัย อำภา 

เลขานุการ
 

Comments