หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ว13 สำนักงาน ก.ค.ศ.

หลักเกณฑ์การประเมิน 
(คำชี้แจง)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กฎ ก.ค.ศ.)
                    ประจำปี 2563


ว16 สำนักงาน ก.ค.ศ.

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545ประจำปี 2562 

หลักเกณฑ์การย้าย 
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว 20ว14 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 


หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู
(สายผู้สอน)

Comments