หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมิน 
(คำชี้แจง)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กฎ ก.ค.ศ.)


หลักเกณฑ์การย้าย 
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว 20

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู
(สายผู้สอน)

Comments