รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ


รายงานการบริหารงานโครงการ

 รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
                   ประจำปี 2563

รายงานโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
   
ประจำปี 2562

รายงานการพัฒนาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น
 รายงานโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร
 รายงานการพัฒนา
การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานลูกจ้าง
Comments