รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการบริหารงานโครงการ


รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการพัฒนาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น

รายงานโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร

รายงานการพัฒนา
การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานลูกจ้าง
Comments