อำนาจหน้าที่

O3 อำนาจหน้าที่ 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
 
ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561