การให้บริการ

O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
กลุ่มอำนวยการ
 
กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  
กลุ่มกฏหมาย และคดี
   
กลุ่มนโยบาย และแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/about-us/Service-standards/O14%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5.jpg?attredirects=0
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/about-us/Service-standards/O14%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติ การให้บริการ ด้านทะเบียนประวัติ กพ 7

ข้อมูลสถิติการใช้บริการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
One Stop Service
 
สถิติการขอข้อมูลสารสนเทศ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลความพึงพอใจ การให้บริการ ด้านทะเบียนประวัติ กพ 7

สรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1116 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 มิ.ย. 2562 21:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  653 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 มิ.ย. 2562 21:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3006 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.ค. 2562 20:56 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  221 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 มิ.ย. 2562 20:48 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  469 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 มิ.ย. 2562 22:07 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 มิ.ย. 2562 21:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  200 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.ค. 2562 01:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2478 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 มิ.ย. 2562 22:01 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 มิ.ย. 2562 19:01 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments