ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

    หมายเลขโทรศัพท์

            ส่วนกลาง                                                   056-511010, 056-511918

            กลุ่มอำนวยการ                                           091 - 0289707

            กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์             091 - 0289709

            หน่วยตรวจสอบภายใน                                091 - 0289702

            กลุ่มบริหารงานบุคคล                                  091 - 0289706

            กลุ่มนโยบายและแผน                                  091 - 0289701

            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                        091 - 0289703

            กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล                  091 - 0289705

            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา        088 - 2949389

    หมายเลขโทรสาร                                       056-511509
    อีเมล์                                                                       area@utt1.go.th

    ที่ตั้ง

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

            87 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

            รหัสไปรษณีย์ 61000


แผนที่...


Comments