แผนปฏิบัติราชการ

O4 แผนปฏิบัติราชการ

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2565)

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2562)
Comments